IEEE Beijing Section

Home China council

China council

Executive Committee Members of IEEE China Council
2020/01/01- 2021/12/31


Position Name Affiliation Email
Chair      

Yinghong Wen Beijing Jiaotong University yhwen@bjtu.edu.cn
Imediate Past Chair      

Jinjun Feng The 12th Research Institute of CETC fengjinjun@tsinghua.org.cn
Executive vice chair      

Mengqi Zhou Chinese Institute of Electronics zhou698@vip.sina.com
Vice chairs      

Qiuqi Ruan Beijing Jiaotong University qqruan@bjtu.edu.cn

Jianguo Huang Northwestern Polytechnical University jghuang@nwpu.edu.cn

Qun Wu Harbin Institute of Technology qwu@hit.edu.cn
  Chao Wang Shanghai University wangchao@staff.shu.edu.cn
  Jun Cai The 12th Research Institute of CETC caijun@sdu.edu.cn
Secretary&Treasurer      
  Gaoyun An
Beijing Jiaotong University gyan@bjtu.edu.cn